سوڭعى جاڭالىقتار

``Aq jol`` تد

بابالار ومىرىندە ونەگە بار

مايقى، باقتيار، ويسىل، ءۇيسىن، بايدىبەك، باي ۇلى – تاريحي تۇلعالار. ولاردىڭ ەلدىڭ ەلدىگىن ساقتاعانى، پاراساتتى بولمىستارى،…

اۋەزدى ءان اۋەلەگەن كۇن

بۇگىندە ۇلكەن ساحنالاردا شىرقالىپ جۇرگەن اندەردىڭ ءمانى مەن مازمۇنى تىم جەڭىلدەپ كەتكەندەي كورىنەدى. نەگە دەسەڭىز، ولەڭىنىڭ…

«شەبەرلەر قالاشىعى»

تارازدا وزبەكستاندىق قولونەر شەبەرلەرىنىڭ كورمەسى ءوتتى 2018 جىل ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ شەشىمىمەن وزبەكستاننىڭ…

قۇستىڭ قوس قاناتىنداي

«باتىر بايان» مەن «ايشا ءبيبى» شىعارماشىلىق كەشىن تابىستى وتكىزىپ، كوشتەرىنىڭ باسىن الماتىعا بۇردى وبلىستىق قازاق دراما تەاترىندا…

«ايەلدەر ءبىر ءىس باستادى»

وبلىستىق قازاق دراما تەاترىنىڭ ساحناسىندا جاڭا قويىلىمنىڭ تۇساۋى كەسىلىپ، كورەرمەنگە جول تارتتى. بۇعان دەيىن تەاترسۇيەر قاۋىمعا…

ءومىر تاۋقىمەتى

وبلىستىق قازاق دراما تەاترىنىڭ جاڭا قويىلىمىن كورەرمەندەر جىلى قابىلدادى ادام بالاسى بەس كۇن جالعاندا قۇندىلىقتاردىڭ قادىرىنە…

ەسەنبەك سالعان اندەر-اي…

ەسەنبەك ساتباەۆتىڭ ەسىمى ءانشى-تەرمەشى رەتىندە كوپشىلىككە كەڭىنەن تانىس. ول – جامبىل مادەني اعارتۋ ۋچيليششەسىن بىتىرگەن سوڭ ۇزاق…

كوپ قارالعاندار

«قاراساي» قاراۋسىز قالا بەرە مە؟

«Aq jol» گازەتىنىڭ 2018 جىلدىڭ 9 ماۋسىم كۇنگى سانىندا گازەت ءتىلشىسى امانگەلدى ءابىلدىڭ تاراز قالاسى اكىمىنىڭ №4…
микро займ на карту